เงื่อนไขการให้บริการ

ทางเราขออนุญาตไม่ทำการคืนเงินค่าสินค้าในกรณีดังนี้

  1. สินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งานหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป
  2. ตราที่ประทับบนกล่องส่งสินค้าคืนมีอายุเกิน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง
  3. ยึดตามวันเวลาที่ระบุจากไปรษณีย์ หรือจากบริษัทขนส่งเอกชน BEAT express เป็นหลัก
  4. หากทางเราตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้าและไม่ส่งสินค้ากลับ

การรับประกันสินค้าครอบคลุมกรณีตามหัวข้อด้านล่างนี้เท่านั้น

  1. ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านจากทาง บริษัท โลเวลมัสเซิล  จำกัด มีใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า หรือ แจ้งชื่อผู้สั่งสินค้าได้ครบถ้วน
  2. ในกรณีที่สินค้าชำรุด ตกหล่น แตก ฉีกขาด  ใช้งานไม่ได้ เนื่องด้วยคุณภาพ ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทางลูกค้านะคะ (รับประกันการเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน)
  3. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากพบปัญหาจริง  จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ
  4. สินค้าที่ไม่มีการแจ้งคืนกลับมาภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณี

* เงื่อนไขทั้งหมดในการคืนสินค้า การตัดสินจากทาง บริษัท โลเวลมัสเซิล  จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี *

Shopping Cart
Scroll to Top